opus architekti

Hlavní náměstí v Krnově

3. cena v urbanisticko-architektonické dvoufázové soutěži „Hlavní náměstí v Krnově“

 

Historický otisk místa, nové městské bloky, hierarchie prostoru, jednoduchost, přehlednost, materiálová střídmost.

 

Koncept návrhu je postaven na nalezení kompozičních a komunikačních vazeb prostoru.

Jedná se o nejstarší část města a tento historický kontext byl pro návrh výchozím bodem.

Prolnutím současné a historické struktury jsme určili stopy původní zástavby v řešené ploše, tyto stopy jsou pamětí místa – DNA kód prostoru. Vnitřní původní hrany staveb vymezují ve vztahu k radnici dvě jasně definovaná prostranství. Tyto prostory mají dynamiku danou křivočarostí stop, současně je prostor logicky členěn na charakterově odlišná prostranství.

Na nalezené historické stopy jsou navázány nové městské bloky, které svým vnějším tvarem reagují na současnou okolní zástavbu a definují různé typy prostoru. Stávající parkové plochy rušíme, vyplňujeme z větší části zástavbou a přetváříme v nová prostranství.

Nová zástavba vytváří hierarchii různých typů prostor, které jsou propojeny zúženými uličními průchody.

Hlavní kompoziční osou prostoru je spojnice JV a SZ rohů území, tvořící vazbu mezi nově vymezenými náměstími.

V JV části je největší radniční – dolní náměstí, které vychází ze současného prostranství před radnicí, tvarově upraveno v jeho severní hraně. Toto náměstí přechází v nové horní náměstí, které je sevřeno po stranách novými domy, v jižní části se uplatňuje dominanta nárožní věže radnice.

V západní části území je definováno prostranství mezi Priorem, radnicí a novým blokem. Tento prostor má odlišný, parkový charakter, městský pokoj pod korunami stromů.

Jižní ulice Hobzíkova je zachována ve své současné podobě, východní a severní ulice jsou zachovány jako hlavní dopravní tepny prostoru, doplněny oboustranně o stromořadí s kolmým stáním. Ulice získávají charakter městské ulice se zklidněným provozem.

TOPlist