opus architekti

Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem II

Návrh zpracovává 2. etapu úprav centra obce Kunčice pod Ondřejníkem.

Celkové řešení vychází z vítězného soutěžního návrhu „Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem“.

První etapa pojednávala území bezprostředně navazující na objekt obecního úřadu, předpolí OÚ směrem k ulici a nové parkovací plochy za objektem.

 

Druhá etapa zpracovává území jižně od OÚ směrem k silnici II. tř. Součástí II. etapy je středový centrální veřejný prostor a nová občanská zástavba včetně navazujících zpevněných a vegetačních ploch.

Koncepce vychází z původního řešení dané soutěžním návrhem, avšak modifikuje umístění obchodních objektů s ohledem na úpravu dopravní koncepce obslužnosti těchto objektů. Návrh představuje výraznou transformaci fragmentovaného území a přetváří prostor v nové centrum obce.

Oproti soutěžnímu návrhu byla přeřešena dopravní obslužnost prodejny včetně parkovacích stání a navazující zástavby. Zásadní změny spočívají ve změně pozice prodejny, vtažení obslužné komunikace do vnitřního prostoru území, transformace na režim obytné zóny.

 Těžištěm „nového centra“ bude centrální veřejné prostranství, které východním směrem přechází v parkově pojednané prostranství pod korunami stromů s vazbou na přírodně pojednanou louku budoucího parku.

Jižně na centrální prostranství navazuje plocha nové výstavby včetně nové obslužné komunikace s parkovacími plochami. Úpravy zasahují až k hlavní průjezdné komunikaci, dochází k transformaci autobusové zastávky a celkového pojetí prostoru včetně navázání na pěší a cyklistické trasy východním a západním směrem.

Součástí návrhu je také celková úprava terénní konfigurace a výškového profilu, aby byl umožněn bezbariérový průběh hlavních pěších tras a celkové komunikační provázanosti napříč územím.

TOPlist