opus architekti

Park u Červeného kostela v Hlučíně

2. cena v architektonicko-urbanistické soutěži „Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“

 

Koncepce vychází z funkční skladby území, návrh prostor dělí na dva základní funkční celky.

Západní část pojímáme jako městský park – prostor definovaný Červeným kostelem, sýpkou,  Wetekampovou hrobkou a památným bukem.

Východní část má multifunkční charakter, předpolí jednotlivých veřejných budov propojujeme novým prostranstvím, vzniká „nové náměstí“.

Podstata návrhu vychází z provozních vztahů v území a v jejich jasném uspořádání. Základními limitami jsou nástupy do území a kompoziční vazby na město.

Princip navržených komunikací vychází z provozních rozborů, do řešení jsou zaneseny prošlapy a stezky v trávníku.

Nové komunikace zdůrazňují základní kompoziční osy – městská osa propojující území s náměstím a kulturním domem a osa ulice ČS. Armády směrem k sídlišti OKD.

Současně nové cesty jasně definují nástupní body – od autobusového nádraží, od ul. Opavská u sýpky a vstupy z ul. ČS. Armády.

Celý tento systém vnitřních cest je propojen hlavní páteřní parkovou cestou, která se vine celým územím a propojuje jednotlivé funkční části.

Systém cest je doplněn celistvými zpevněnými plochami. Tyto jsou umístěny s vazbou na stávající stavby a v místech křížení cest. Vkládané plochy svým pojetím současně definují funkce v území.

V části parkové citlivě doplňují památkové stavby a vymezují travnaté plochy, v částí občanské výstavby definují nová veřejná prostranství. Hlavním motivem východní poloviny území je scelení fragmentovaného prostoru do ucelené nové veřejné plochy „náměstí“.

Provozní uspořádání je doplněno koncepcí zeleně, která alejemi posiluje kompoziční osy, vytváří v parku pobytové louky a izolačními plochami živých stěn odděluje funkčně odlišné části.

Základním motivem návrhu je vytvoření soudobého, kompozičně a provozně jasného řešení, s ohledem na celkovou udržitelnost, pocitovou bezpečnost, s odpovídající mírou uživatelského komfortu.

 

TOPlist