opus architekti

Propojení ulice Hrnčířská a ulice Školní v Hlučíně

Předmětem je vznik nového dopravního a pěšího propojení z ulice Školní k ulici Hrnčířská a to včetně technické infrastruktury (vodovod, jednotná kanalizace, dešťová kanalizace, příprava pro rozvody NN a SLP, veřejné osvětlení, plynovod).

Návrh vychází z územní studie  – lokalita u ZŠ Gen. Svobody, součástí studie je návrh zástavby včetně komunikací v širším území, které je vymezeno ulicemi Hrnčířská, Gen. Svobody a Školní. Projekt řeší první etapu zástavby dle této studie – návrh dopravního a pěšího propojení ulic Školní a Hrnčířská.

 

Území je prostorově definováno stávající sítí ulic, které jej ohraničují, a nově navrhovaným komunikačním propojením ul. Hrnčířská a Školní s přímou návazností na ulici Dr. E. Beneše. Tato ulice městského významu tvoří hlavní spojnici centra města na vlakové nádraží, podél ní jsou situovány další důležité objekty města – policie, MŠ, gymnázium a vazba na sportovní stadion.

Řešené území se nachází na rozhraní měnícího se charakteru zástavby. Na jihozápadě (ul. Hrnčířská) navazuje na původní historické jádro města (MPZ) se sevřenou kompaktní zástavbou. Na historické jádro, severovýchodně, navazuje část města, která začala vznikat po zrušení městských hradeb, její struktura je rozvolněnější a dále od centra přechází v rozvolněnou modernistickou strukturu.

 

Návrh nové komunikace vytváří nové veřejně přístupné propojení ulic Hrnčířská a Školní s přímou vazbou na ulici Dr. E. Beneše.

Tato nová komunikace vytváří předěl v současné zástavbě, vymezuje do budoucna nový městský blok.

V prostoru vymezeném novou komunikací vzniká veřejný až poloveřejný prostor vnitrobloku s parkovištěm, který primárně slouží rezidentům, ale umožňuje pohyb ostatních obyvatel města.

Jedná se o návrh místní komunikace IV. třídy, funkční skupiny D1 – obytná zóna. Součástí jsou i plochy pro parkovací stání a nové vegetační úpravy.

TOPlist