opus architekti

Sportovní hala v Hlučíně II

Jedná se o návrh – koncepční studii víceúčelové sportovní haly v Hlučíně v lokalitě v blízkosti „Dětského ranče“.

Urbanistická koncepce umístění stavby vychází z vymezené plochy v blízkost ranče, vazby na jezero a město a dále trasu budoucího obchvatu města. Kompoziční principy návrhu, zohledňují tyto základní prostorové vazby:

– nástupní osa objektu vedena podélně s ulicí Celní ve směru na městské jádro

– dotvoření ortogonální struktury s objekty ranče, se kterými hala vytváří vlastní areál

– kontakt s jezerem, vizuální vazba s vodní hladinou

– průhledová osa areálem z pěšího přístupu z ulice Celní

– respektování krajinného rámce se vzrostlou zelení po jižním a východním obvodu území

Koncept nové sportovní haly je dán urbanistickým umístěním, současně s důrazem na jasnou čitelnost provozu a jednoduchost architektonické formy. Hmotový objem haly je koncipován jako čistý kvádr. Hmota jednoduše reaguje na stávající Dětský ranč svou čistou formou, vsazením na pozemek rovnoběžně se stávajícím výběhem a vzájemně tvoří logický a funkční celek. Vzniklé veřejné prostranství v návaznosti na navržené parkoviště propojuje provozy obou areálů, jak Dětského ranče, tak sportovní haly, ale zároveň zohledňuje a respektuje principy provozu ranče a doplněním liniového stromořadí zajišťuje co nejmenší možné rušení způsobené provozem.

Architektonické řešení pracuje s konceptem vnější měkké přírodě blízké formy a vnitřní tvrdé funkční struktury. Objekt má formu solitérního pavilónu sceleného lehkým dřevěným pláštěm v jednotném rytmu vertikálních prvků, který vychází ze základního konstrukčního modulu.

TOPlist